Submenu

Dit is de privacyverklaring van De Graafschap Dierenartsen. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

Verwerking in het kader van onze dienstverlening aan u

De Graafschap Dierenartsen verwerkt persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij verwerken persoonsgegevens alleen om er voor te zorgen dat wij u een juiste dienstverlening kunnen bieden. Wij stellen van tevoren vast welke gegevens wij, in het kader van onze dienstverlening, van u nodig hebben zodat wij niet meer gegevens van u verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover:

  • u deze aan ons verstrekt;
  • uw verwijzend dierenarts deze, in opdracht van u, aan ons verstrekt;

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-, contact- en betaalgegevens van u;
  • UBN’s (Uniek Bedrijfsnummer), voor zover u deze aan ons heeft verstrekt;

Wij kunnen  uw contactgegevens verwerken om u onze diensten aan te kunnen bieden. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken. Indien het voor een optimale dienstverlening nodig is, kan De Graafschap Dierenartsen een derde inschakelen. De Graafschap Dierenartsen werkt enkel samen met betrouwbare derde partijen die uw privacy waarborgen en voldoende beveiligingsmaatregelen treffen.

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij dit op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak moet. In een dergelijk geval zult u vooraf geïnformeerd worden. Enige uitzondering hierop is als wij een incassobureau opdracht geven om over te gaan tot incasso van een vordering die wij op u hebben. Als dit het geval is, zullen niet meer gegevens verstrekt worden dan strikt noodzakelijk om de opdracht uit te voeren

Verwerking gegevens sollicitanten

De Graafschap Dierenartsen verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten alleen in het kader van een mogelijke dienstbetrekking. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt. Wij verwijderen persoonsgegevens van een sollicitant waar wij niet verder mee gaan binnen vier weken na bericht aan de desbetreffende sollicitant, tenzij een sollicitant toestemming heeft gegevens om de gegevens één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren.

Bewaartermijn

Na beëindiging van uw overeenkomst met De Graafschap Dierenartsen worden gegevens alleen bewaard als hier een wettelijke bewaartermijn voor geldt. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd.

website

Lees hiervoor onze privacyverklaring website.

social media

De Graafschap Dierenartsen heeft een Facebook-account en een Twitter-account. Wij zullen altijd uw toestemming vragen voordat wij berichten plaatsen waar gegevens van u in voor kunnen komen.  Indien u deze toestemming geeft of indien u een post van De Graafschap Dierenartsen “liked”, “deelt” en/of “retweet” moet u er rekening mee houden dat ook de privacyverklaring van Facebook en Twitter van toepassing zijn. U wordt aangeraden deze goed door te lezen.

uw rechten

U heeft te allen tijde het recht:

  • op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u De Graafschap Dierenartsen kunt vragen welke persoonsgegeven er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden;
  • om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben;
  • om uw persoonsgegeven te laten corrigeren indien deze niet juist, dan wel onvolledig zijn;
  • om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten kunt u hiertoe een verzoek indienen bij ons. U kunt uw verzoek richten aan administratie@dgdierenartsen.nl

Wijziging privacyverklaring

De Graafschap Dierenartsen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Raadpleeg dit document daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

versie 1.1 24-07-2018